MENU

Zamknij

dsc_0601

Rejestracja kandydatów:

http://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/

Nasza szkoła w portalu rekrutacyjnym:

http://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=156

Oferta I LO w  AZS  na rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

 do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Podstawa prawna  

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,

z późn. zm.).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018

z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania

dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, (…)

na rok szkolny 2018/2019.

Kryteria rekrutacji:

 1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania poszczególnych członków Komisji zgodnie

z Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej obowiązującej w województwie śląskim.

 

 1. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie

200 punktów, na które składają się punkty za:

 1. a) egzamin gimnazjalny – maksymalna liczba punktów 100

 

 1. b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego,

nowożytnego oraz z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych (w zależności

od wybranego oddziału) – maksymalna liczba punktów 72

 

 1. c) szczególne osiągnięcia: świadectwo z wyróżnieniem, udział ucznia w finale

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego

Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum,

inne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych co najmniej

na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia

gimnazjum, stały udział kandydata w wolontariacie potwierdzony wpisem na

świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem – maksymalna

liczba punktów – 28.

 1. Przewiduje się utworzenie 4 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH.

Łączna liczba miejsc w oddziałach ogólnych wynosi 96,
w klasie mistrzostwa sportowego – 24.

 1. Klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotów.
 2. Językiem wiodącym będzie język angielski. Uczniowie będą mieli możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród następujących: język niemiecki, język hiszpański.
 3. Uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, które będą prowadzone w grupach międzyoddziałowych.
 4. Uczniowie będą mieli możliwość wyboru 3 przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród następujących: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka.
 1. Podczas rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:
 2. język polski,
 3. matematyka,
 4. dwa wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 1. Uczeń w systemie rekrutacji elektronicznej wybiera klasę w zależności od tego, za jakie przedmioty chce uzyskać punkty:
 2. w klasie 1A punktowane będą: historia i wiedza o społeczeństwie
 3. w klasie 1B punktowane będą: biologia i chemia
 4. w klasie 1C punktowane będą: geografia i język obcy
 5. w klasie 1D-mistrzostwa sportowego punktowane będą: geografia i biologia
 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i za szczególne osiągnięcia ucznia:
 1. za oceny uzyskane w gimnazjum z przedmiotów, o których mowa w pkt. 5 i 6 , można uzyskać następujące ilości punktów:

celujący –          18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry –              14 punktów,

dostateczny –     8 punktów,

dopuszczający –   2 punkty,

 1. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
 1. za uzyskanie tytułów laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego – liczba punktów za poszczególne osiągnięcia jest przyznawana zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (maksymalnie 18 punktów);
 1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty;
 1. za egzamin gimnazjalny przyznaje się maksymalnie 100 punktów:

     (i) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,.

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

język obcy nowożytny, poziom podstawowy – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

(ii) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego ilość punktów w trakcie rekrutacji oblicza się zgodnie z §8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decyduje liczba punktów za oceny

uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego

i szczególne osiągnięcia kandydata, obliczona przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie
z zasadami przedstawionymi w punkcie 7, a także zaliczenie testu sprawności fizycznej
w przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego.

 1. Warunkiem przyjęcia do liceum jest złożenie w terminie określonym przez Śląskiego

Kuratora Oświaty oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów

określonych w regulaminie.

 1. Do liceum są przyjmowani absolwenci gimnazjum w kolejności wynikającej

z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty bądź kuratorów

oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji

poszczególnych kuratoriów, są przyjmowani do liceum niezależnie od kryteriów

zawartych w regulaminie rekrutacji.

 

 1. Przy przyjmowaniu do liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych

w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:

 

 • kandydaci z rodzin wielodzietnych,
 • kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie

o niepełnosprawności,

 • kandydaci, których jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kandydaci wychowywani przez jednego rodzica,
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono

indywidualny program lub tok nauki,

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu kandydata do liceum decyduje wyższa

liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Terminy rekrutacji 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym został ustalony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Lp. Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności
 

 

1.

 

18 maja –

18 czerwca 2018 r.

 

13 lipca –

17 lipca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.

 

18 maja –

4 czerwca 2018 r.

 

13 lipca –

17 lipca 2018 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

do oddziału mistrzostwa sportowego

 

3.

 

 od 5 czerwca  do

15 czerwca 2018 r.

 

do 18 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  o systemie oświaty.
 

4.

 

22 czerwca –

 26 czerwca 2018 r.

 

———————

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie

do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie

o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

do 5 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

do 9 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa

w art. 20 ust. 7 ustawy)

6. 6 lipca 2018 r. 10 sierpnia 2018 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

7.

 

 

 

6 lipca –

12 lipca 2018 r.

 

 

 

do 13 sierpnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do szkoły

 

8.

 

13 lipca 2018 r.

 

do 14 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Przyjęcie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego – piłka ręczna chłopców      poprzedzone będzie próbą sprawności fizycznej, którą zobowiązani są zaliczyć wszyscy  zainteresowani w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Na test sprawności fizycznej należy przynieść ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

 

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

 

TERMIN GŁÓWNY

6 czerwca 2018 roku o godzinie 15.30

na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich, przy ul. Gimnazjalnej 24

TERMIN DODATKOWY  

13 czerwca 2018 roku, o godzinie 15.30

na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego

 1. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich,, przy ul. Gimnazjalnej 24

 

Test sprawności fizycznej składa się z następujących elementów:

 

 • bieg na dystansie 50 m,
 • skok w dal z miejsca,
 • bieg na dystansie 1000 m (chłopcy w wieku 12 lat i więcej),
 • pomiar siły względnej: podciąganie w zwisie na drążku (chłopcy w wieku 12 lat i więcej),
 • bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków,
 • siad z leżenia tyłem wykonywany w czasie 30 sekund,
 • skłon tułowia w przód w staniu.

 

Kandydat zalicza test sprawności fizycznej, jeżeli uzyska minimum 50 punktów na 100       punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich siedmiu prób.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna:

 

 • ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych liceum,
 • ustala listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych liceum,
 • sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

rodzic lub prawny opiekun ucznia może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun może

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

w Akademickim Zespole Szkół

Justyna Wicik

 

Akademicki Zespół Szkół

Gimnazjalna 24
41-940 Piekary Śl.
32 287 29 60
sekretariat@azs.piekary.pl
www.azs.piekary.pl

Rok szkolny 2018/2019

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy Kandydatom do naszej szkoły naukę w jednej
z trzech klas ogólnych oraz w klasie mistrzostwa sportowego.

W szkole nie tworzy się sprofilowanych klas, za to uczniowie wybierają (zgodnie ze swymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami na przyszłość) trzy przedmioty, które od klasy drugiej będą realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych.

Zapewniamy:

 • we wszystkich klasach pierwszych naukę przedmiotów w zakresie podstawowym;
 • możliwość wyboru po klasie pierwszej trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej (przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
 • naukę języka angielskiego we wszystkich klasach, wskazywanego jako pierwszy język obcy;
 • wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
 • w klasie mistrzostwa sportowego 16 godzin w tygodniu przeznaczonych na zajęcia sportowe;
 • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Współpracujemy, między innymi, z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Farmacji i in.), Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Humanitas,  a także z  centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Katowicach, British Council w Katowicach, American Corner, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Planetarium Śląskim w Chorzowie, Domem Maklerskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwem Świerklaniec, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich i wieloma innymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi.

 • bezpłatne konsultacje dla maturzystów (dodatkowe przygotowanie do egzaminów);
 • możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności z różnych dziedzin i udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i artystycznych.

Zapraszamy – dołącz do Nas, rozwiń swoje pasje i zainteresowania, poznaj ciekawych ludzi, zaplanuj swoją przyszłość!

thumbnail of azs-piekaryulotka-a4_skladana_10-2017

Back Top