MENU

Zamknij

dsc_0601

Terminy rekrutacji 

dla absolwentów Gimnazjum i absolwentów Szkoły Podstawowej

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym został ustalony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Lp. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Rodzaj czynności
1. 13 maja – 25 czerwca 2019 r. 26 lipca – 30 lipca 2019 r. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2. 13 maja – 22 maja 2019 r. 26 lipca – 30 lipca 2019 r. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału mistrzostwa sportowego
3. od 23 maja  do 24 czerwca 2019 r. 1 sierpnia 2019 r. Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  o systemie oświaty.
4. 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
5. do 15 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy)
6. 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7. 16 lipca – 24 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
8. 25 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Przyjęcie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego – piłka ręczna chłopców      poprzedzone będzie próbą sprawności fizycznej, którą zobowiązani są zaliczyć wszyscy  zainteresowani w terminie do 15 czerwca 2019 r.

Na test sprawności fizycznej należy przynieść ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

 

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

 

TERMIN GŁÓWNY

do ustalenia

na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich, przy ul. Gimnazjalnej 24

TERMIN DODATKOWY  

do ustalenia

na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego

 1. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich,, przy ul. Gimnazjalnej 24

 

Test sprawności fizycznej składa się z następujących elementów:

 

 • bieg na dystansie 50 m,
 • skok w dal z miejsca,
 • bieg na dystansie 1000 m (chłopcy w wieku 12 lat i więcej),
 • pomiar siły względnej: podciąganie w zwisie na drążku (chłopcy w wieku 12 lat i więcej),
 • bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków,
 • siad z leżenia tyłem wykonywany w czasie 30 sekund,
 • skłon tułowia w przód w staniu.

 

Kandydat zalicza test sprawności fizycznej, jeżeli uzyska minimum 50 punktów na 100       punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich siedmiu prób.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna:

 

 • ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych liceum,
 • ustala listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych liceum,
 • sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

rodzic lub prawny opiekun ucznia może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun może

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

w Akademickim Zespole Szkół

Justyna Wicik

 

Akademicki Zespół Szkół

Gimnazjalna 24
41-940 Piekary Śl.
32 287 29 60
sekretariat@azs.piekary.pl
www.azs.piekary.pl

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów Gimnazjum)

I Liceum Ogólnokształcące w Akademickim Zespole Szkół oferuje wykształcenie ogólne przygotowujące do podjęcia studiów wyższych na wybranych przez siebie kierunkach. Naszą myślą przewodnią jest hasło „Otwórz drzwi do swojej przyszłości”.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy Kandydatom do naszej szkoły trzyletnią naukę w jednej
z trzech klas ogólnych oraz w Klasie Mistrzostwa Sportowego- piłka ręczna.

W szkole nie tworzy się sprofilowanych klas, za to uczniowie wybierają (zgodnie ze swymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami na przyszłość) trzy przedmioty, które od klasy drugiej będą realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych.

Zapewniamy:

 • we wszystkich klasach pierwszych naukę przedmiotów w zakresie podstawowym ;
 • możliwość wyboru po klasie pierwszej trzech przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej (przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
 • naukę języka angielskiego we wszystkich klasach, wskazywanego jako pierwszy język obcy;
 • wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
 • w klasie mistrzostwa sportowego 16 godzin w tygodniu przeznaczonych na zajęcia sportowe;
 • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Współpracujemy, między innymi, z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Farmacji i in.), Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Humanitas,  a także z  centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Katowicach, British Council w Katowicach, American Corner, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Planetarium Śląskim w Chorzowie, Domem Maklerskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwem Świerklaniec, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich i wieloma innymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi.

 • bezpłatne konsultacje dla maturzystów (dodatkowe przygotowanie do egzaminów);
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia pomagające w nauce;
 • możliwość nauki języka chińskiego na zajęciach dodatkowych;
 • możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności z różnych dziedzin i udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych;
 • możliwość wyjazdów na wycieczki zagraniczne ;
 • aktywny wolontariat;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • tematyczne nocki w szkole;

Ponadto proponujemy naukę z laptopami, które są na wyposażeniu szkoły . Posiadamy  nowoczesne pracownie  multimedialne, w których prowadzone są innowacyjne zajęcia. Sportowcy będą korzystać z bogatego zaplecza sportowego.

Mamy w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która profesjonalnie przygotowuje uczniów do matury.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę oraz możliwość rozwijania pasji , zainteresowań i uzdolnień na licznych zajęciach dodatkowych.

 

Zapraszamy – dołącz do Nas, rozwiń swoje pasje i zainteresowania, poznaj ciekawych ludzi, zaplanuj swoją przyszłość!

thumbnail of azs-piekaryulotka-a4_skladana_10-2017

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów Szkoły Podstawowej)

I Liceum Ogólnokształcące w Akademickim Zespole Szkół oferuje wykształcenie ogólne przygotowujące do podjęcia studiów wyższych na wybranych przez siebie kierunkach. Naszą myślą przewodnią jest hasło „Otwórz drzwi do swojej przyszłości”.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy Kandydatom do naszej szkoły czteroletnią naukę w jednej
z trzech klas ogólnych oraz w Klasie Mistrzostwa Sportowego- piłka ręczna.

W szkole nie tworzy się sprofilowanych klas, za to uczniowie wybierają (zgodnie ze swymi zainteresowaniami, predyspozycjami i planami na przyszłość) dwa przedmioty, które od klasy drugiej będą realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych.

Zapewniamy:

 • we wszystkich klasach pierwszych naukę przedmiotów w zakresie podstawowym ;
 • w klasie pierwszej edukację interdyscyplinarną dającą możliwość przemyślenia kierunku dalszego kształcenia;
 • możliwość wyboru po klasie pierwszej dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej (przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia);
 • naukę języka angielskiego we wszystkich klasach, wskazywanego jako pierwszy język obcy;
 • wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
 • w klasie mistrzostwa sportowego 16 godzin w tygodniu przeznaczonych na zajęcia sportowe z doświadczonymi trenerami;
 • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych (warsztatach, wykładach, konferencjach itp.) rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, odbywających się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Współpracujemy, między innymi, z Uniwersytetem Śląskim (Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Farmacji i in.), Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego, Wyższą Szkołą Humanitas,  a także z  centrum Egzaminacyjnym Cambridge English w Katowicach, British Council w Katowicach, American Corner, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, Planetarium Śląskim w Chorzowie,Opera Śląska, Filharmonia Domem Maklerskim, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Nadleśnictwem Świerklaniec, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich i wieloma innymi instytucjami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi.

 • bezpłatne konsultacje dla maturzystów (dodatkowe przygotowanie do egzaminów);
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych oraz zajęcia pomagające w nauce;
 • możliwość nauki języka chińskiego na zajęciach dodatkowych;
 • możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności z różnych dziedzin i udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych;
 • możliwość wyjazdów na wycieczki zagraniczne ;
 • aktywny wolontariat;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • tematyczne nocki w szkole;

Ponadto proponujemy naukę z laptopami, które są na wyposażeniu szkoły . Posiadamy  nowoczesne pracownie  multimedialne, w których prowadzone są innowacyjne zajęcia. Sportowcy będą korzystać z bogatego zaplecza sportowego.

Mamy w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która profesjonalnie przygotowuje uczniów do matury.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę oraz możliwość rozwijania pasji , zainteresowań i uzdolnień na licznych zajęciach dodatkowych.

Zapraszamy – dołącz do Nas, rozwiń swoje pasje i zainteresowania, poznaj ciekawych ludzi, zaplanuj swoją przyszłość!

thumbnail of azs-piekaryulotka-a4_skladana_10-2018_wer-2

Back Top