Egzamin gimnazjalny

MENU

Zamknij

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,
W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny. Głównym celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego nowożytnego; wpływanie na proces nauczania (uczenia się), uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy poprzez międzyprzedmiotowy charakter egzaminu oraz dostarczanie zobiektywizowanej, porównywalnej informacji o jakości kształcenia i osiągnięciach szkolnych gimnazjalistów. Informacja ta jest wykorzystywana także podczas procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Terminy egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna
10 kwietnia 2019 r. (środa)
Godz. 9:00 historia i wos
Godz. 11:00 j. polski
Część matematyczno-przyrodnicza
11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
Godz. 9:00 przyroda
Godz. 11:00 matematyka
język obcy nowożytny
12 kwietnia 2019 r. (piątek)
Godz. 9:00 poziom podstawowy
Godz. 11:00 poziom rozszerzony
1. część humanistyczna
3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza
4 czerwca 2019 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny
5 czerwca 2019 r. (środa)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego
14 czerwca 2019 r. Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego
14 czerwca 2019 r. Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu do szkół
21 czerwca 2019 r. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym przez OKE

 

Uczestniczenie w egzaminie gimnazjalnym jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik (50 pkt.).

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września 2018 r., a nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej (tzn. uczeń musi być badany podczas nauki w gimnazjum). Opinia ta powinna zostać dostarczona do szkoły najpóźniej do 15 października 2018 r.Więcej informacji znajdziesz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Back Top