Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:
uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracownikom służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowaczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.
Dochody obliczane są na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wniosek o stypendium szkolne może być złożony przez:
- rodzica,
- opiekuna prawnego w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców,
- pełnoletniego ucznia,
- Dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.
Wniosek o przyznanie stypendium składa się według miejsca zamieszkania ucznia.
Miejscem zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu przysługuje wyłącznie władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom a mającym osobne miejsce zamieszkania to miejscem zamieszkania ucznia jest miejsce zamieszkania u tego z rodziców u którego uczeń stale przebywa. Jeżeli uczeń nie przebywa stale u żadnego z rodziców jego miejsce zamieszkania określa Sąd opiekuńczy.
Wnioski o stypendium szkolne składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.
LINK DO STRONY: https://mopr.piekary.pl/strona-3386-stypendia_szkolne.html