MENU

Zamknij

dsc_0601

Oferta I LO w  AZS  na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy naukę w jednej z  3 klas ogólnych oraz w klasie mistrzostwa sportowego. W szkole nie tworzy się sprofilowanych klas, uczniowie wybierają  3 przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej.

Proponujemy:

 • we wszystkich klasach pierwszych naukę przedmiotów w zakresie podstawowym
 • wybór po klasie pierwszej 3 przedmiotów (spośród: języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, geografii, wiedzy o spoleczeństwie) realizowanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej;
 • naukę języka angielskiego we wszystkich proponowanych klasach, wskazywanego jako pierwszego języka obcego;
 • wybór drugiego języka obcego spośród języka niemieckiego i języka hiszpańskiego;
 • w klasie mistrzostwa sportowego 16 godzin w tygodniu przeznaczonych na zajęcia sportowe.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego

w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,

z późn. zm.).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)
 3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017

z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania

dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, (…)

na rok szkolny 2017/2018.

Kryteria rekrutacji:

 1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania poszczególnych członków Komisji zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej.
 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej obowiązującej w województwie śląskim.
 1. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie

200 punktów, na które składają się punkty za:

a) egzamin gimnazjalny – maksymalna liczba punktów 100

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego,

nowożytnego oraz z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych (w zależności

od wybranego oddziału) – maksymalna liczba punktów 72

c) szczególne osiągnięcia: świadectwo z wyróżnieniem, udział ucznia w finale

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego

Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum,

inne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych co najmniej

na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia

gimnazjum, stały udział kandydata w wolontariacie potwierdzony wpisem na

świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem – maksymalna

liczba punktów – 28.  

 1. Przewiduje się utworzenie 4 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH.

Łączna liczba miejsc w oddziałach ogólnych wynosi 84, w klasie mistrzostwa sportowego – 24.

 1. Klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotów.
 2. Językiem wiodącym będzie język angielski. Uczniowie będą mieli możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród następujących: język niemiecki, język hiszpański.
 3. Uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, które będą prowadzone w grupach międzyoddziałowych.
 4. Uczniowie będą mieli możliwość wyboru 3 przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, spośród następujących: język polski, język angielski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka.
 1. Podczas rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:
 • język polski,
 • matematyka,
 • dwa wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 1. Uczeń w systemie rekrutacji elektronicznej wybiera klasę w zależności od tego, za jakie przedmioty chce uzyskać punkty:
 • w klasie 1A punktowane będą: historia i wiedza o społeczeństwie
 • w klasie 1B punktowane będą: biologia i chemia
 • w klasie 1C punktowane będą: geografia i język obcy nowożytny
 • w klasie 1D-mistrzostwa sportowego punktowane będą: geografia i biologia
 1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i za szczególne osiągnięcia ucznia:
 1. za oceny uzyskane w gimnazjum z przedmiotów, o których mowa w pkt. 5 i 6 , można uzyskać następujące ilości punktów:

celujący –           18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry –             14 punktów,

dostateczny –    8 punktów,

dopuszczający –   2 punkty,

 1. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
 1. za uzyskanie tytułów laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego – liczba punktów za poszczególne osiągnięcia jest przyznawana zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (maksymalnie 18 punktów);
 1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty;
 1. za egzamin gimnazjalny przyznaje się maksymalnie 100 punktów:

     (i) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,.

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

język obcy nowożytny, poziom podstawowy – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

(ii) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego ilość punktów w trakcie rekrutacji oblicza się zgodnie z §8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decyduje liczba punktów za oceny

uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum, wynik egzaminu gimnazjalnego

i szczególne osiągnięcia kandydata, obliczona przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie
z zasadami przedstawionymi w punkcie 7, a także zaliczenie testu sprawności fizycznej
w przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego.

 1. Warunkiem przyjęcia do liceum jest złożenie w terminie określonym przez Śląskiego

Kuratora Oświaty oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów

określonych w regulaminie.

 1. Do liceum są przyjmowani absolwenci gimnazjum w kolejności wynikającej

z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty bądź kuratorów

oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji

poszczególnych kuratoriów, są przyjmowani do liceum niezależnie od kryteriów

zawartych w regulaminie rekrutacji.

 1. Przy przyjmowaniu do liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych,
 • kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kandydaci, których jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • kandydaci wychowywani przez jednego rodzica,
 • kandydaci objęci pieczą zastępczą
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu kandydata do liceum decyduje wyższa liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Terminy rekrutacji 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym został ustalony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Lp. Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Rodzaj czynności
1. 19 maja –

19 czerwca 2017 r.

14 lipca –

18 lipca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

2.  

19 maja –

2 czerwca 2017 r.

 

14 lipca –

18 lipca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

do oddziału mistrzostwa sportowego

3.  

 od 5 czerwca  do

15 czerwca 2017 r.

 

do 19 lipca 2017 r.

Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału mistrzostwa sportowego, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy  o systemie oświaty.
4.  

23 czerwca –

 27 czerwca 2017 r.

 

———————

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie

do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie

o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5.  

 

 

 

 

do 6 lipca 2017 r.

 

 

 

 

 

do 10 sierpnia 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa

w art. 20 ust. 7 ustawy)

6. 7 lipca 2017 r. 11 sierpnia 2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

7.  

 

 

7 lipca –

13 lipca 2017 r.

 

 

 

do 14 sierpnia 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie

do szkoły

8.  

14 lipca 2017 r.

 

do 14 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przyjęcie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego – piłka ręczna chłopców      poprzedzone będzie próbą sprawności fizycznej, którą zobowiązani są zaliczyć wszyscy  zainteresowani w terminie do 15 czerwca 2017 r.

Na test sprawności fizycznej należy przynieść ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

TERMIN GŁÓWNY

30 maja 2017 roku o godzinie 15.30

na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich, przy ul. Gimnazjalnej 24

 TERMIN DODATKOWY

 13 czerwca 2017 roku, o godzinie 15.30

na terenie obiektów sportowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich,, przy ul. Gimnazjalnej 24

Test sprawności fizycznej składa się z następujących elementów:

 • bieg na dystansie 50 m,
 • skok w dal z miejsca,
 • bieg na dystansie 1000 m (chłopcy w wieku 15 lat i więcej),
 • pomiar siły względnej: podciąganie w zwisie na drążku (chłopcy w wieku 15 lat i więcej),
 • bieg wahadłowy na dystansie 4 razy 10 m z przenoszeniem klocków,
 • siad z leżenia tyłem wykonywany w czasie 30 sekund,
 • skłon tułowia w przód w staniu.

Kandydat zalicza test sprawności fizycznej, jeżeli uzyska minimum 50 punktów na 100       punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich siedmiu prób.

 1. Komisja Rekrutacyjna:
 • ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych liceum,
 • ustala listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych liceum,
 • sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

rodzic lub prawny opiekun ucznia może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Jana III Sobieskiego

w Akademickim Zespole Szkół

Justyna Wicik

 

.

Back Top